Сумський міський Центр НТТМ - Робота з молодими педагогами
Субота, 18.11.2017, 10:35
Приветствую Вас Гість | RSS


      Сумський міський Центр науково-технічної творчості молоді

Наша адреса: 40034, м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18 Тел. 32-70-41 @-mail: sumy_cnttm@ukr.net

Меню сайта
Форма входа
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Робота з молодими педагогами

На допомогу наставнику молодого педагога

 Зміст і форми роботи наставника з молодим педагогом

 1. Складання індивідуального плану роботи  молодого педагога з  урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування занять з їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування занять досвідчених колег і ретельний їх аналіз.
 4. Випереджувальне відвідування молодим педагогом занять,  що проводяться наставником.
 5. Спільне з молодим педагогом складання календарно тематичних планів, конспектів занять.
 6. Допомога молодому педагогу в розробці  занять, виховних заходів.
 7. Надання молодому педагогу рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення молодого педагога з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів.
 10. Допомога у роботі з «важкими» дітьми, сім’ями вихованців.
 11. Залучення молодого педагога до методичної, громадської роботи.

Пам’ятка для наставника

 1. Разом з молодим педагогом глибоко проаналізуйте навчальні програми і пояснювальні записки до них.
 2. Допомагайте скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних  робіт, екскурсій.
 3. Надайте допомогу в підготовці до занять, особливо перших, першої зустрічі з вихованцями. Найбільш важливі теми розробляйте разом.
 4. Разом підбирайте й готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти завдань, вправ.
 5. Відвідуйте заняття молодого педагога з наступним детальним аналізом, запрошуйте на свої заняття, разом їх обговорюйте.
 6. Допомагайте в організації самоосвіти та підборі відповідної методичної літератури.
 7. Діліться досвідом, доброзичливо, показуючи зразки роботи.
 8. Допомагайте своєчасно, з  терпінням, наполегливо. Ніколи не забувайте відмічати позитивне в роботі молодого спеціаліста.
 9. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

Аналіз заняття молодого вчителя

 1. Чи зацікавило заняття вихованців?
 2. Чи забезпечено цілеспрямовану розумову діяльність гуртківців?
 3. Чи дотримується педагог педагогічного такту?
 4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань вихованців?
 5. Як здійснюється контакт з групою та окремими вихованцями, тобто як налагоджено зворотній зв’язок?
 6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу вихованців, як педагог озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
 7. Що на занятті найбільше вдалося педагогу?
 8. Які заходи виховного характеру було здійснено?
 9. Як формувалася на занятті свідома робоча дисципліна?
 10. Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

 Анкета для наставника молодого вчителя

1.     Скільки років працює молодий педагог? 

2.     Що він знає  (підкреслити): теорію предмета, основи психолого  - педагогічної науки, основи психолінгвістики, методику викладання предмета.

3.     Чи вміє він ( необхідне підкреслити): правильно будувати заняття: так, ні, визначити триєдину мету: так, ні; створювати навчально-мовленнєві та проблемні ситуації: так, ні ; активізувати діяльність вихованців: так, ні. Яким чином? Керувати групою  на занятті: так, ні; поводити диференційовану роботу: так, ні. Які етапи заняття може планувати краще (перерахувати).

4.     Чи вміє організовувати виховну роботу?

5.     Чи вміє аналізувати заняття та виховний захід ?

6.     Чого ще не вміє молодий педагог (перерахуйте його слабкі сторони самостійно). Причини такої ситуації: небажання працювати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібностей; безвідповідальність.

7.     У чому ви надали допомогу молодому педагогу (перелічіть види роботи з молодим педагогом)?

8.     Що, на вашу думку, є головним у наставництві?

9.     Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.

ПОЛОЖЕННЯ
про Школу професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога

1. Загальні положення
1.1.    Положення регламентує діяльність структурного підрозділу, що створюється при науково-методичній раді навчального закладу за наявності в установі молодих фахівців, що не мають стажу педагогіч-ної роботи, а також педагогів зі стажем роботи в системі позашкільної освіти до 3 років.
1.2.    Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога діє відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту Сумського міського Центру науково-технічної творчості молоді, рішень науково-методичної ради, наказів дирек¬тора навчального закладу й цього положення.

2.    Мета, завдання і види діяльності                                                                                                                                                                                                                                     2.1.    Метою створення Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога є адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє професійне становлення, формування потреб у постійному саморозвитку та самовдосконаленні.
2.2.    Основні завдання Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога:
•    забезпечення розвитку навчального закладу, формування педаго¬гічної системи, професійного стилю навчального закладу;
•    узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх техно-логій;
•    організація й проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів,  конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих педагогів;
•     установлення відносин співробітництва та взаємодії між молодими фахівцями та їх досвідченими колегами.
2.3.    Основні види діяльності Школи професійної адаптації моло¬дого та малодосвідченого педагога:
•    формування індивідуального професійного стилю че¬рез упровадження прогресивних освітніх технологій;
•    надання допомоги молодим педагогам в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих педагогічних працівників на¬вчального закладу, міста;
•    проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчаль¬но-методичних занять для молодих спеціалістів;
•    залучення молодих та малодосвідчених педагогів до підготовки й організації педрад, семінарів і конференцій з проблем освіти;
•    відстеження результатів роботи молодих та малодосвідчених педагогів;
•    діагностика успішності роботи слухачів Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога;
•    розвиток, модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази закладу відповідно до напряму діяльності молодого фахівця (електронні підручники, наочні посібники та ін.);

3.    Склад Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога  й організація роботи
3.1. До складу Школи професійної адаптації молодого та мало-досвідченого педагога входять молоді та малодосвідчені педагоги, їхні наставники й педагогічні працівники, які готові передавати накопичений досвід, а також практичний пси¬холог навчального закладу.
3.2. Керівництво Школою професійної адаптації молодого та ма-лодосвідченого педагога та її перспективний розвиток здійснює до-свідчений педагог, що призначається науково-методичною радою з числа досвідчених фахівців, які демонструють високі результати фахової діяльності. Керівник Школи професійної адаптації моло¬дого та малодосвідченого педагога є членом науково-методичної ради й підзвітний їй.
3.3.  Керівник Школи професійної адаптації молодого та малодос¬відченого вчителя організовує та керує всіма видами діяльності Шко¬ли й несе відповідальність за результати її роботи.
3.4. Діяльність Школи професійної адаптації молодих та малодосвідчених педагогів здійснюється:
•    у вигляді щомісячних занять, на яких обговорюють теоретичні та практичні питання;
•    у вигляді шефської роботи «наставник – молодий педагог»;
•    у вигляді шефства над молодим та малодосвідченим педагогом методичним об’єднанням.
3.5. Форми діяльності Школи професійної адаптації молодих та малодосвідчених педагогів: лекції, семінари, взаємовідвідування за¬нять, творчі звіти педагогів, методичні виставки.
3.6. Планові засідання Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога проводять раз на місяць з обов’язковою присутністю всіх молодих фахівців і наставників.
3.7. План роботи Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога розробляє її керівник за участю завідувачів відділів, затверджує на засіданні науково-методичної ради.
3.8. Документація Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога:
•    план роботи Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога;
•    протоколи засідань;
•    банк даних про молодих та малодосвідчених педагогів;
•    звіти про самоосвіту молодих та малодосвідчених педагогів

4. Права та обов’язки слухачів Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога
 4.1. З метою виконання функцій, закріплених цим положенням, керівник Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога у встановлений термін отримує інформацію, необхідну для пла¬нування й організації роботи Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога на навчальний рік.
 4.2. Слухачі Школи професійної адаптації молодого та малодосвід¬ченого педагога мають право:
•    уносити пропозиції з удосконалення діяльності Школи професій¬ної адаптації молодого та малодосвідченого педагога;
•    брати участь у складанні плану роботи Школи професійної адап¬тації молодого та малодосвідченого педагога на наступний навчальний рік;
•    брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
•    одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію в заступника директора й керівників усіх структурних підрозділів; ознайомлюватися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності;
•    бути присутніми на заняттях своїх колег (з їхньої попередньої згоди й за погодженням з керівником Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого педагога);
•    звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати від-повіді на свої запитання;
•    обрати методичну тему для самоосвітньої роботи й форми звіт¬ності щодо неї;
•    уносити пропозиції керівництву навчального закладу в письмо¬вому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад, методичних об’єднань з питань удосконалення роботи Школи про-фесійної адаптації молодого й малодосвідченого педагога.

Основні заповіді успіху молодого педагога

1.Роби все вчасно і професійно.
2.Завжди будь люб’язним, привітним і доброзичливим.
3.Ніколи не говори зайвого. Думай про наслідки сказаного тобою.
4.Пам’ятай, що успішна робота – це професіоналізм плюс порядність.
5.Дбай про своє добре ім’я – це найвища цінність сучасного вчителя.
6.Думай про інших, а не лише про себе.
7.Турбуйся про своїх колег, вихованців – вони створюють твій імідж.
8.Дбай про свій зовнішній вигляд. Пам’ятай: привабливий зовнішній вигляд – запорука позитивного іміджу.
9.Говори і пиши гарною мовою. Твоя мова й мовлення – ознаки інтелекту.
10.Пам’ятай, що впевненість у собі не повинна заважати скромності.

Пам’ятка №1  молодому педагогу

1.Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця.
2.Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні стосунки з ними.  Пам’ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими якоюсь мірою відстоює свою незалежність.
3.Частіше усміхайся. Пам’ятай: твоя усмішка при зустрічі з вихованцями свідчить про те, що зустріч  з дітьми тобі приємна, усмішка створює загальний позитивний настрій.
4.Важливе завдання вихователя – передбачити ситуації, які виникатимуть на занятті. Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
5.Вчися вислуховувати навіть тоді, коли вихованці помиляються або якщо в тебе обмаль часу.  Пам’ятай: кожен вихованець повинен знати, що ти його вислухаєш.
6.Пам’ятай: основне призначення в оцінюванні досягнень  – правильно визначити результати навчання вихованців, засвоєння ними знань, умінь та навичок, динаміку змін їх  успішності.
7.Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу заняття.
 
      Пам’ятай слова В.О.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому і поганому на своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху»

Пам’ятка №2   молодому педагогу

1.Приходьте в кабінет ( на місце практичних занять) заздалегідь.
2.Переконайтесь, чи все готове до заняття.
3.Прагніть до організованого початку заняття.
4.Починайте працювати з дітьми енергійно. Ведіть хід заняття так, щоб кожен вихованець із самого початку його і до кінця був зайнятим ділом.
5.Захоплюйте вихованців змістом матеріалу, контролюйте темп заняття, допомагайте “слабким повірити в свої сили.
6.Особливо слідкуйте за тими, у кого нестійка увага. Попереджайте відразу ж наміри порушити робочий ритм. Звертайтесь з питаннями до тих, хто може на занятті відволікатись.
7.Мотивуйте оцінку досягнень, скажіть вихованцеві, над чим йому слід попрацювати додатково. Це привчатиме до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки викладача потрібно виконувати обов’язково.
8.Закінчуйте заняття  загальною оцінкою роботи гуртка і дій окремих вихованців. Нехай всі відчують почуття задоволення від результатів праці. Постарайтесь помітити позитивне в роботі недисциплінованих дітей, але не робіть це занадто часто.
9.Утримуйтесь від зайвих зауважень.
11.Пам’ятайте: налагодження дисципліни може бути єдиною ланкою педагогічної практики, де допомога йде на користь.
12.Звертайтесь за допомогою до самих вихованців. З порушником, якого діти  не підтримують, легше справитись.
13.Не допускайте конфліктів з усіма дітьми чи зі значною частиною гуртка, а якщо вони виникли, не затягуйте конфліктну ситуацію, шукайте розумні шляхи вирішення.

Як підготувати хід сучасного заняття

      Заняття - головна складова частина навчального процесу.
     Сучасне заняття – це насамперед заняття, під час якого педагог вміло використовує всі сучасні технології  для озброєння вихованців глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до дітей, задіє всі можливості гуртківців для осмисленого засвоєння знань.
     Ось чому якість підготовки вихованців в гуртку по тій або іншій дисципліні багато в чому визначається рівнем проведення заняття, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб викладач в ході підготовки заняття намагався зробити його своєрідним твором із своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.
     Як же побудувати хід такого заняття? Як зробити так, щоб викладач не тільки озброював вихованців знаннями і уміннями, значущість яких неможливо оспорити, але щоб все, що відбувається на занятті, викликало у дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?
     •Отже, початковою науковою ідеєю сучасного заняття є  єдність навчання, виховання і освіти.
     •Загальною функцією якого є цілісне формування і розвиток особистості на основі розвиваючого навчання.
     Під цим мається на увазі:
     •Озброєння глибокими і усвідомленими знаннями через загальний розвиток особистості.
     •Формування міцних мотивів навчальної діяльності, постійного самовдосконалення, самонавчання, самовиховання.
     •Ефективна дія навчальних прийомів щодо розумового виховання.
     •Виховання вольових якостей, мотивів і досвіду поведінки.
     •Формування етичних основ поведінки, зорієнтованих на загальнолюдські цінності.
     •Виховання культури відчуттів.
     Мета заняття носить триєдиний характер і складається з трьох взаємозв’язаних, взаємодіючих аспектів: пізнавального, розвиваючого і виховного. Триєдина мета заняття – це наперед запрограмований педагогом результат,   який повинен бути досягнутий учасниками навчального процесу (вихователем і вихованцями).
 
     Пізнавальний аспект
      Учити і навчити кожного вихованця самостійно здобувати знання, при цьому:
- здійснювати виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність, міцність.
- формувати навички – точні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму.
- формувати уміння – поєднання знань і навиків, які забезпечують успішне виконання діяльності.          
Доцільно при плануванні освітньої мети заняття вказати, якого рівня якість знань, умінь і навиків (репродуктивного, конструктивного або творчого).
 
     Розвиваючий аспект
 Один і той же розвиваючий аспект мети заняття може бути сформульований для триєдиної мети декількох занять, а іноді і для занять цілої теми. Розвиваючий аспект складається з декількох блоків:
•Розвиток мови   
.Розвиток мислення
•Розвиток сенсорної сфери (окомір)  
•Розвиток рухової сфери.
 
      Виховний аспект
      Виховний аспект –  повинен передбачати використовування змісту навчального матеріалу, методів навчання, форм організації пізнавальної діяльності в їх взаємодії для формування і розвитку етичних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних і інших якостей особистості. Він повинен бути направлений на виховання правильного відношення   до загальнолюдських цінностей, високого почуття цивільного обов’язку.
     Виховне навчання - це таке навчання, в процесі якого організовується цілеспрямоване формування запланованих педагогом відносин гуртківців до різних явищ навколишнього життя.
 
     Кінцевий результат заняття
      Результат роботи керівника гуртка на занятті оцінюється через наступні якісні характеристики:
1 – цілеспрямованість його діяльності;
2 – характер відносин з вихованцями;
3 – індивідуально-особистісний підхід до вихованців;
4 – диференційований підхід до навчальної діяльності;
5 – уміння педагога приводити у відповідність зміст навчального матеріалу, методи навчання і форми організації пізнавальної діяльності вихованців;
6 – робота по формуванню і розвитку навичок і умінь;
7 – робота по розвитку пізнавального інтересу;
8 – робота по формуванню знань, умінь і навичок і озброєнню вихованців способами пізнавальної діяльності;
9 – розвиток здібностей вихованців;
10 – об’єктивність оцінювання навчальних досягнень;
11 – ефективність зусиль, що розвивають особистість;
12 – ефективність виховних впливів.
Як бачимо, оцінка результату роботи керівника гуртка на занятті – процес достатньо багатоаспектний і складний. Він не закінчується на характеристиці цих критеріїв, бо результати роботи вихованців на занятті є також і критеріями роботи педагога.
 
     Самоаналіз заняття
 Гурток.
Тема заняття.
Тип заняття і його структура.
1.Яке місце даного заняття в темі?   Як це заняття  пов’язане з попереднім?
2.Психолого-педагогічна характеристика гуртка.Які особливості гуртківців були враховані при плануванні занять?
3.Яка триєдина дидактична мета заняття.
4.Підбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети заняття.  Виділити головний етап і дати повний його аналіз, ґрунтуючись на результативності.  Яке поєднання методів навчання було вибрано для пояснення нового матеріалу?
5.Раціонально чи був розподілений час, відведений на всі етапи заняття?   Чи   логічні “зв’язки між цими етапами?
6.Підготовка дидактичних матеріалів, таблиць відповідно до мети.
7.Як було  організовано  контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок?   На яких етапах заняття? В яких формах?  Якими методами? Як організовано регулювання і корекцію знань вихованців?
8.Яка психологічна атмосфера на занятті, яке спілкування між учасниками навчального процесу?
9.Как ви оцінюєте результативність мети заняття?    Чи вдалося реалізувати всі поставлені задачі? Якщо не вдалося, то чому?
10.На майбутнє, які подальші перспективи у навчальній діяльності. Над чим треба    працювати?
 
     Як підготувати сучасний хід заняття?
 1. З чого треба розпочати підготовку до заняття:
•чітко визначити і сформулювати для себе його тему;
•визначити місце теми в навчальному курсі;
•визначити ведучі поняття, інакше кажучи, подивитися  на хід заняття ретроспективно,  і, навпаки, позначити для себе ту частину   матеріалу, яка буде використана, інакше кажучи, подивитися на заняття через призму перспективи своєї діяльності.
2. Визначити та чітко сформулювати для себе і окремо для вихованців цільову установку –  взагалі, чому навчитися? У зв’язку з цим потрібно визначити навчальні,  розвиваючі і виховні функції.
3. Спланувати та продумати, який матеріал підібрати?
 Підібрати, також, літературу по темі. При цьому, якщо йдеться про новий теоретичний матеріал, слід намагатися, щоб до списку увійшли енциклопедичні та науково-популярні видання. Треба відібрати з доступного матеріалу тільки той, який служить рішенню поставлених задач найпростішим способом.
Підібрати навчальні завдання, метою яких є:
•пізнавання нового матеріалу;                    
•відтворення;
•застосування знань в новій ситуації;
•застосування знань в незнайомій ситуації;
•творчий підхід до знань.
Упорядкувати всі завдання відповідно до принципу “від простого до  складного”.          
Розділити завдання на три групи:
•завдання, що підводять вихованця до відтворення матеріалу;
•завдання, що сприяють осмисленню матеріалу;
•завдання, що сприяють закріпленню матеріалу.
 4.Продумати “родзинку”заняття.Кожне заняття повинно містити щось, що викличе здивування, подив, захоплення гуртківців – одним словом, те, «що вони будуть пам’ятати, коли все забудуть». Це може бути цікавий факт, несподіване відкриття, красивий досвід, нестандартний підхід до вже відомого.
5.Згрупувати відібраний  матеріал.Для цього подумати, в якій послідовності буде організована робота з матеріалом, як буде здійснена зміна видів діяльності. Головне – це  вміння знайти таку форму організації заняття, яка викличе підвищену активність вихованців, а не пасивне сприйняття нового.
6.Спланувати контроль за діяльністю учнів на уроці, для чого подумати:що контролювати;як контролювати;як використовувати результати контролю. При цьому не забувати, що чим частіше контролюється робота всіх, тим легше побачити типові помилки і утруднення, а так само показати справжній інтерес педагога до їх роботи.
7.Підготовити устаткування для заняття.Скласти перелік необхідних наочних посібників, технічних засобів навчання, приладів тощо.
8.Підготовлений таким чином хід заняття повинен міститись в конспекті.
Конспект повинен мати три основні частини:   
- формальну;
- змістовну;
- аналітичну.
Формальна частина виглядає так:
Дата проведення ___________
Місце проведення __________
Тема:______________________     
Мета:
1.Освітня  _____________.
2.Розвиваюча ___________.
3.Виховна ______________.
Послідовність окремих етапів заняття  можна вмістити в таблицю, в якій зафіксовано, що, на якому етапі заняття роблять педагог і вихованці. Вона може виглядати, наприклад,  так :
Етап заняття, ціль, що роблять
Вихованці     
Педагог

Поради педагогу щодо підтримки дисципліни

•    Поводьтеся так, щоб вихованці відчули, що ви керуєте навчальним процесом, при цьому всіляко стимулюйте їхню активність.
•    Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. Заняття має свої чіткі завдання, це не арена для з'ясовування стосунків.
•    Дотримуйтесь доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного гуртківця.
•    Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, створюйте життєрадісний, оптимістичний настрій у колективі.
•    Стежте за правильністю постави, проводьте фізкультхвилинки, не припускайте перевтоми вихованців.
•    Надавайте дітям можливість частіше працювати в групах - це може бути стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою і поведінки.
•    Створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали можливість відчути себе лідерами.
•    Не  принижуйте вихованців,  не припускайте  образ,  сарказму.  Гнів, дратівливість, імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни і авторитету педагога.
•    Будьте   привітними,   але   враховуйте,   що   фамільярність  може породити неповагу.
•    Не виявляйте антипатії до «важких» дітей, сподіваючись від них поганої поведінки. Вони відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться згідно з вашими очікуваннями.
•    Не припускайте появи «любимчиків», це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі.
•    Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. Пам'ятаючи народну мудрість «У ножа одне лезо, а в слові їх сотні», - не можна вимагати від дитини те, що під силу дорослому, будьте терплячими.
•    Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю, Але не можна висміювати вихованців. Дітям імпонує веселий, спритний, оптимістичний педагог.
•    Не забудьте привітати дитину з днем народження, надіслати похвальний лист батькам.

 

Звіт молодого педагога Сороки С.М.

Консультація педагога-наставника

Сертифікат про завершення стажування у міській Школі вчителя-стажиста при інформаційно-методичному центрі

управління освіти і науки Сумської міської ради

  

Я працюю керівником гуртка «Художня вишивка» у Сумському міському Центрі науково-технічної творчості молоді. Даний напрям роботи  користується попитом, оскільки в наш час актуальною залишається потреба у піднесенні авторитету українського мистецтва в сучасному суспільстві через популяризацію традиційних народних промислів, передачу основних досягнень української культури новому поколінню Наш Центр – це позашкільна установа, яка займається організацією змістовного дозвілля дітей та юнацької молоді віком від 5 до 22 років.
     Навчально-виховний процес у своєму гуртку я організовую відповідно до авторської програми «Художня вишивка», яка була розроблена мною і затверджена управлінням освіти і науки Сумської міської ради у 2015 році. У гуртку навчаються вихованці віком від   10  до  14   років. Дана  програма дає можливість розвинути художні здібності та творче мислення вихованців на якісно новому рівні і задовольнити їхню потребу в самореалізації, поглибити знання про мистецтво і покращити художні навички.
     Моє педагогічне кредо: «У серце увійде лише те, що йде від серця». Методична проблема, над якою я працюю – «Формування творчої компетентності у вихованців на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму». У зв’язку з цим я працюю над розвитком творчих здібностей вихованців, образного та асоціативного мислення, уяви, пам’яті; художньої самореалізації відповідно до наявних знань, умінь, навичок та вікових можливостей, формуванням особистого досвіду.
     З метою підтримки постійного інтересу гуртківців до занять урізноманітнюю методи роботи – репродуктивний, евристичний, проблемний і дослідницький, із застосуванням яких спостерігається підвищення творчої активності дітей. Особливу увагу надаю методу проектів, який дозволяє інтегрувати теоретичні знання вихованців з практичними навичками. Діти привчаються самостійно планувати, організовувати трудову діяльність, уміло використовувати здобуті знання у практичній діяльності, у різних життєвих ситуаціях. За цей навчальний рік мої вихованці виконали такі проекти: «Подаруй серце бійцям АТО», який спрямований на виховання відданості справі, активної громадянської позиції, сміливості, оптимізму; «Великоднє панно», який має етнографічну спрямованість.
     З метою ефективного проведення гурткових занять, засвоєння відповідних умінь і навичок, використовую різні форми роботи з дітьми, серед яких: фронтальна робота над певним завданням; індивідуальна (робота над важко засвоюваним матеріалом, або ж творчою реалізацією власних підходів до її вирішення); групова робота (угрупування дітей за інтересами та творчими можливостями у виконанні певних завдань); колективна робота (вихованці виконують частину загально-колективної композиції, панно, експозиції).

http://cnttm-sumy.at.ua/zvit_molodogo_pedagoga.pptx

Точна година
"ГАРЯЧА" ЛІНІЯ
Календарь
«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Изречения

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz